ZWROTY I REKLAMACJE

STRONA GŁÓWNA > ZWROTY I REKLAMACJE

 1. REKLAMACJA
  1. W przypadku stwierdzenia, iż Towary są wadliwe, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego w przeciągu tygodnia od daty otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności Towarów z Umową sprzedaży.
  2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Towarów, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
  3. Do reklamowanych Towarów należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
  4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanych Towarów na własny koszt na adres Sprzedającego. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
  5. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  6. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionych Towarów.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z póżn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towarów.
  2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
   • świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności od użycia,
   • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po otrzymaniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
   • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1. niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
  4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towarów w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
  5. Koszty wysyłki zwracanych Towarów ponosi Kupujący.
  6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
  7. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny Towarów oraz kosztów wysyłki Towarów do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
  9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
  11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.